Training Werkgever & Bedrijfsarts 16 juni 2015

Op dinsdag 16 juni organiseerde Stichting Camellia in samenwerking met Vereniging van Jonge Ondernemers Amsterdam (AGIAD) de training ‘Werkgever & Bedrijfsarts’ met als gastspreker Izzet Özkan. Dhr. Özkan is sinds 2002 werkzaam als verzekeringsarts en heeft vanaf 2009 zijn specialisatie aangevuld met die van de bedrijfsgezondheidszorg.

Voordat de training werd aangevangen werd er eerst een onderscheid gemaakt tussen de taken van de verzekeringsarts en die van de bedrijfsarts waarbij eerstgenoemde cliënten keurt op gezondheidsaspecten en laatstgenoemde de focus legt op het begeleiden van cliënten.

De groep aanwezigen bestond uit een gevarieerd clubje van ondernemer, beginnende carrièremaker, student tot aan werkgever. Na een korte kennismaking werden de onderwerpen, de relatie tussen werkgever en bedrijfsarts en terminologie puntsgewijs behandeld. Hieronder vindt dan ook op diezelfde manier de uitwerking van het behandelde plaats.

Allereerst de vraag wanneer je nou precies als ‘ziek’ gecategoriseerd wordt: dit is het geval wanneer je ongeschikt wordt geacht voor het arbeid dat je behoort te verrichten door toedoen van een medische aandoening. Het kan zo zijn dat je niet ziek bent, maar toch arbeidsongeschikt wordt verklaard. Daarnaast kan ook zo zijn dat je ziek bent, maar niet arbeidsongeschikt, omdat de taken die je hoort uit te oefenen niet worden belemmerd door de ziekte dat je hebt.

De werkgever en bedrijfsarts dienen nauw samen te werken, zij hebben immers hetzelfde doel, namelijk de werknemer op adequate wijze terugbrengen naar het werkveld. De verwachtingen over en weer moeten helder en duidelijk worden gecommuniceerd. De bedrijfsarts mag van zijn kant, zonder de toestemming van de werknemer, een aantal gegevens doorspelen aan de werkgever. Dit zijn o.a. het al dan niet arbeidsgeschikt zijn van de werknemer, hoeveel uren er gewerkt en/of opgebouwd mogen worden, re-integratie advies, beperkingen en mogelijkheden op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden, verwijzing naar behandeling, prognose en herbeoordeling.

Er dienen kanttekeningen te worden gemaakt dat er over de ziekte van cliënt zonder diens toestemming niet mag worden gecommuniceerd. Zo mag de medische keuring ook niet gebruikt worden voor een aanstellingskeuring, in de eerste twee maanden mag er geen antwoord worden verkregen op de vraag of werknemer in de ziektewet zit of heeft gezeten en voorts dient de bedrijfsarts niet gezien te worden als zijnde een huisarts.

De werkgever dient van zijn kant een zo nauwkeurig mogelijke situatieschets te weergeven over de huidige stand van zaken. Hij/zij dient te laten zien wat er reeds is ondernomen om de werknemer te doen re-integreren en of er eerder een advies omtrent de zaak in kwestie is gegeven, deze is opgevolgd of is genegeerd en de onderliggende reden van het al dan niet opvolgen van dit advies. Wanneer een werknemer binnen zes maanden niet kan herstellen, wordt hij doorverwezen naar het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).

 

4de sessie Vrouwelijk leiderschap

Op 10 juni jl. vond alweer de laatste bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen: de mythe van alles doen, we moeten er over praten en samen toewerken naar gelijkheid.

Hierbij in het kort de relevante opmerkingen en tips die zijn gegeven bij de besproken thema’s.

Balint – methode

We hebben even kort stil gestaan bij het effect van de Balint – methode. In de tweede bijeenkomst op 27 mei jl. is er aan de hand van de Balint – methode door een deelnemer een casus ingebracht. Met de aangereikte tools is de deelnemer aan de slag gaan. Het heeft haar in elk geval een mooi resultaat opgeleverd.

  1. De mythe van alles doen

Wat te doen om gelukkig te worden?

Het is belangrijk om haalbare doelen op te stellen zo kan je gelukkig worden. Richt je op zaken die voldoening geven want dan bestaat de kans dat je dit ook goed kunt volhouden.

Dus: niet vragen kan ik alles doen?

Maar: wat kan ik doen wat het belangrijkste is voor mij en mijn gezin?

Met andere woorden volbracht is beter dan volmaakt.

Intensief moederen

Een benaming die door sociologen wordt genoemd als nieuw fenomeen. Kennelijk is een goede moeder tegenwoordig altijd in de buurt van haar kind.

Schuldgevoelmanagement

Voor een goed balans tussen privé en werk is het erg belangrijk om een schuldgevoelmanagement te hanteren. Stel jezelf de vraag of je iets vanuit schuldgevoel of liefde doet?

  1. We moeten erover praten

Ga met elkaar de dialoog aan.

  1. Samen toewerken naar gelijkheid

Echte gelijkheid wordt pas bereikt wanneer meer vrouwen doordringen tot de top van elke regering en bedrijfstak. In de jaren 70 werd een vrouw die een leiderschapsrol floreert ( vooral in de door de man gedomineerde industrieën) en die andere vrouwelijke werkbijen eronder houdt, de bijenkoningin genoemd. Anno 21ste eeuw ontstaat het fenomeen mammie oorlogen. Een strijd tussen werkende moeders versus niet werkende moeders, die negatieve gedachtes hebben over en weer.

De dames hebben aan het eind van de avond hun certificaat mogen ontvangen van de trainer. In het najaar 2015 gaat stichting Camellia verder met het organiseren van deze sessies. Ben je geïnteresseerd en wil je deelnemen meld je dan aan via info@stichtingcamellia.nl

Tevens willen wij Gemeente Amsterdam hartelijk bedanken voor de ondersteuning van het realiseren van deze sessie.

 

 

3de sessie Vrouwelijk leiderschap

vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap vrouwelijk leiderschap

Op 3 juni jl. vond alweer de derde bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen; zoek en spreek jouw waarheid, vertrekt niet voordat je vertrekt en maak van je partner een echte partner. Vooral het derde thema vonden de aanwezigen interessant. Volgende week zal alweer de laatste bijeenkomst zijn waar vooral zal worden stil gestaan bij de mythe van alles doen.

Hierbij in het kort de relevante opmerkingen en tips die zijn gegeven bij de besproken thema’s.

  1. Zoek en spreek jouw waarheid

Sheryl Sandberg geeft een opsomming van een aantal zaken op het gebied van communicatie, die zij nodig vindt om succesvol te zijn.

Tactvol en eerlijk zijn

Hoe kan dit ingezet worden, zodat de boodschap door de ontvanger ook daadwerkelijk wordt ontvangen en deze er wat mee doet.

Feedback

Bij het ontvangen en geven van feedback dient in het achterhoofd gehouden te worden dat het een mening ( interpretatie) is, die gebaseerd is op observaties en ervaringen. Tip: vraag bijvoorbeeld bij een teamleider om algemene feedback, maar ook om feedback op bepaalde doelen die belangrijk voor jou zijn. Geef jouw valkuilen aan, zodat men bereid is om jouw feedback te geven. Zie dit als gratis advies!

Scheiding tussen professioneel zelf en echte zelf

Op het werk wordt dan niet gesproken over thuissituatie of worden emoties onder drukt. Volgens Sheryl heeft deze scheiding waarschijnlijk nooit bestaan. Zij adviseert om op het werk persoonlijke situaties toch te bespreken (bijvoorbeeld hoe het met de kinderen gaat). Dat maakt jou als persoon toegankelijker!

Beste leiders

De beste leiders van deze tijd letten niet enkel op resultaten maar ook op hun mensen. Het laten zien van een kwetsbare kant zal andere stimuleren om ook over persoonlijke kwesties dan wel zaken die hen raken bespreekbaar te maken.

  1. Vertrek niet voordat je vertrekt

Hiermee wordt bedoelt dat je niet te ver vooruit moet plannen. Dit kan namelijk eerder deuren dichtslaan dan er worden geopend.

  1. Maak van je partner een echte partner

Werkende vrouwen nog steeds groter aandeel in het huishouden / verzorging kinderen dan werkende mannen.

Gate-keeper / poortwachter moeder: kritisch tegen over partner waardoor ze onbedoeld hun partner afremmen ‘haar’ manier is de enige manier.

2de sessie Vrouwelijk leiderschap

Op 29 mei jl. vond alweer de tweede bijeenkomst plaats van Vrouwelijke leiderschap. In deze bijeenkomst zijn de volgende thema’s aan bod gekomen succes en aardig gevonden worden, het is een klimrek en geen ladder en ben jij mijn mentor?. Een intensieve bijeenkomst waarin veel interactie heeft plaatsgevonden tussen alle deelnemers. Vooral het werken met de Balint-methode heeft voor ons allen een eye opener opgeleverd. Deze methode biedt een instrument om praktijkervaringen uit te diepen. Op systematische wijze kunnen deelnemers nadenken over hun persoonlijke ervaringen met een praktijksituatie. De vraaginbrenger krijgt van alle deelnemers vragen om zo haar vraag te concretiseren zodat ook gerichter advies kan worden gegeven. Het inbrengen van een casus zal als rode draad lopen in de komende bijeenkomsten. Wij kijken uit naar de derde bijeenkomst waarin onder andere zal worden ingegaan op de vraag ‘maak van je partner een echte partner’!

Hello world!

Welcome to Kriesi.at Theme Demos Sites. This is your first post. Edit or delete it, then start blogging!