Training Werkgever & Bedrijfsarts 16 juni 2015

Op dinsdag 16 juni organiseerde Stichting Camellia in samenwerking met Vereniging van Jonge Ondernemers Amsterdam (AGIAD) de training ‘Werkgever & Bedrijfsarts’ met als gastspreker Izzet Özkan. Dhr. Özkan is sinds 2002 werkzaam als verzekeringsarts en heeft vanaf 2009 zijn specialisatie aangevuld met die van de bedrijfsgezondheidszorg.

Voordat de training werd aangevangen werd er eerst een onderscheid gemaakt tussen de taken van de verzekeringsarts en die van de bedrijfsarts waarbij eerstgenoemde cliënten keurt op gezondheidsaspecten en laatstgenoemde de focus legt op het begeleiden van cliënten.

De groep aanwezigen bestond uit een gevarieerd clubje van ondernemer, beginnende carrièremaker, student tot aan werkgever. Na een korte kennismaking werden de onderwerpen, de relatie tussen werkgever en bedrijfsarts en terminologie puntsgewijs behandeld. Hieronder vindt dan ook op diezelfde manier de uitwerking van het behandelde plaats.

Allereerst de vraag wanneer je nou precies als ‘ziek’ gecategoriseerd wordt: dit is het geval wanneer je ongeschikt wordt geacht voor het arbeid dat je behoort te verrichten door toedoen van een medische aandoening. Het kan zo zijn dat je niet ziek bent, maar toch arbeidsongeschikt wordt verklaard. Daarnaast kan ook zo zijn dat je ziek bent, maar niet arbeidsongeschikt, omdat de taken die je hoort uit te oefenen niet worden belemmerd door de ziekte dat je hebt.

De werkgever en bedrijfsarts dienen nauw samen te werken, zij hebben immers hetzelfde doel, namelijk de werknemer op adequate wijze terugbrengen naar het werkveld. De verwachtingen over en weer moeten helder en duidelijk worden gecommuniceerd. De bedrijfsarts mag van zijn kant, zonder de toestemming van de werknemer, een aantal gegevens doorspelen aan de werkgever. Dit zijn o.a. het al dan niet arbeidsgeschikt zijn van de werknemer, hoeveel uren er gewerkt en/of opgebouwd mogen worden, re-integratie advies, beperkingen en mogelijkheden op het gebied van het uitvoeren van werkzaamheden, verwijzing naar behandeling, prognose en herbeoordeling.

Er dienen kanttekeningen te worden gemaakt dat er over de ziekte van cliënt zonder diens toestemming niet mag worden gecommuniceerd. Zo mag de medische keuring ook niet gebruikt worden voor een aanstellingskeuring, in de eerste twee maanden mag er geen antwoord worden verkregen op de vraag of werknemer in de ziektewet zit of heeft gezeten en voorts dient de bedrijfsarts niet gezien te worden als zijnde een huisarts.

De werkgever dient van zijn kant een zo nauwkeurig mogelijke situatieschets te weergeven over de huidige stand van zaken. Hij/zij dient te laten zien wat er reeds is ondernomen om de werknemer te doen re-integreren en of er eerder een advies omtrent de zaak in kwestie is gegeven, deze is opgevolgd of is genegeerd en de onderliggende reden van het al dan niet opvolgen van dit advies. Wanneer een werknemer binnen zes maanden niet kan herstellen, wordt hij doorverwezen naar het UWV (uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen).